Certificació de Xarxes

ADQA duu a terme la certificació de xarxes, tant en instal·lacions realitzades per nosaltres, com en instal·lacions realitzades per altres empreses instal·ladores de xarxes.

Com a empresa amb certificació de Qualitat ISO 9001, ADQA pot dur a terme la certificació de xarxes amb garanties de solvència i transparència.

Realitzem les certificacions de xarxa tenint en compte tots els paràmetres requerits per la normativa, i amb l’equipament homologat per realitzar els mesuraments.

Així, vam realitzar un informe complet i transparent per poder verificar el funcionament de la xarxa.

Poseu-vos en contacte ara per obtenir un pressupost a la seva mida.

QUIN COST TÉ?

"*" Indica els camps obligatoris

Sin nombre
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

QUÈ SIGNIFICA CERTIFICAR UNA XARXA?

Un cop s’ha finalitzat la instal·lació d’una xarxa d’àrea local, és imprescindible la seva comprovació, i per això es poden utilitzar diferents tipus d’aparells electrònics de mesura que ens asseguraran i / o comprovaran diferents paràmetres d’aquesta.

En l’actualitat podríem dir que hi ha 3 tipus de comprovació en una instal·lació de xarxa d’àrea local, que són:

01

VERIFICACIÓ

La verificació d’una xarxa consta bàsicament de la comprovació de la longitud, el mapejat dels fils i la seva continuïtat entre extrems. No verifica cap altre paràmetre tècnic i permet bàsicament confirmar que la connexió del cable i les rosetes o panells aquesta efectivament realitzada. LA VERIFICACIÓ NO COMPROVARÀ CAP ALTRE DADA TÈCNICA, I PER TANT NO GARANTEIX NI LA VELOCITAT NI LA QUALITAT DE LES COMUNICACIONS.

Els aparells verificadors normalment s’utilitzen prèviament a la certificació d’una xarxa, i no emmagatzemen resultats.
02

QUALIFICACIÓ

La qualificació d’una xarxa s’utilitza en aquells casos en els quals un client ja disposa d’una instal·lació d’una xarxa d’àrea local, però no està segur si està preparada per allotjar noves aplicacions o configuracions. La qualificació la utilitzarem per verificar que aquesta xarxa compleix els estàndards necessaris per a aquesta nova necessitat, però no verificarà que compleixi la resta de característiques necessàries per a una certificació. Normalment una qualificació és més barata que un certificat i es realitza en petites empreses o oficines que no requereixen de la certificació de tota la xarxa i per a totes les aplicacions.

UNA QUALIFICACIÓ NO ÉS UNA CERTIFICACIÓ, I PER TANT NO ENS GARANTEIX LA QUALITAT PER LA RESTA O FUTURES APLICACIONS O PROTOCOLS.

03

CERTIFICACIÓ

La certificació d’una xarxa d’àrea local, bé sigui de coure o de fibra òptica, té com a objectiu comprovar que la instal·lació d’aquesta xarxa compleix els paràmetres tècnics necessaris per complir amb la normativa internacional relacionada amb el tipus d’instal·lació.

Que les dades circulin per un cable no asseguren que ho facin amb la qualitat, velocitat i seguretat establertes per a una xarxa d’àrea local en les seves diferents categories, ni tampoc garanteix que ho faci en qualsevol situació, a qualsevol temperatura, o en futures aplicacions que sorgeixin.

La certificació ens permetrà comprovar efectivament que la instal·lació ha estat realitzada correctament i complint tots els paràmetres, tant per al present com per al futur.

Taula de referència / resum dels diferents tipus de comprovacions de xarxa
Verificació Qualificació Certificació
Independència de l’aplicació NO
Mètode Mapa de cablejat
Longitud
Connexionat
(La longitud és aproximada, ja que es mesura mitjançant tests de resistència o capacitancia)
Es basa en la comprovació d’un o més protocols concrets, o paràmetres molt bàsics de mesurament Es basa en les propietats de transmissió físiques (Parell proper, perduda per inserció -atenuació-, perduda per retorn, etc.)
Estàndards NO Comprovació d’acord a l’estàndard d’una aplicació La comprovació compleix amb qualsevol aplicació, es basa en els estàndards marcats pels diferents tipus de cable utilitzats.
Almacenamiento e informes NO
Per tant podem assegurar que l’únic aparell de mesurament que existeix en l’actualitat que ens pot garantir la nostra inversió, no només en el present sinó en el futur són les certificadores de xarxa.

PERQUÈ CERTIFICAR UNA XARXA

Hi ha molts i diferents motius que ens indiquen que hem de certificar una xarxa, i tot seguit enumerem alguns d’ells.

01

Garanteixen la inversió

La informàtica avança molt de pressa, i no és estrany que en un període de 4 o 5 anys es canviïn els servidors o s’implantin nous dispositius en una xarxa. És imprescindible tenir la garantia que el cablejat realitzat compleix amb les normes especificades i això ens garantirà el seu funcionament en el futur.


02

Garanteix el rendiment

No és la primera vegada que ens trobem amb xarxes d’area local funcionant a un 10, 20 o 30% de la velocitat nominal del cablejat i la seva electrònica de xarxa, i el client ni ho sap. L’únic que ens pot garantir la velocitat real de la nostra xarxa és la certificació.
03

Garanteix la fiabilitat de l’estructura informàtica

Molta gent es torna boja en moltes ocasions amb fallades de comunicacions, perdues de dades a la xarxa, i el client no sap bé que està passant. En moltes ocasions i després de comprovar els nostres equips, descartem una fallada en els mateixos però les fallades dels sistemes persisteixen. Aquests poden ser originats per la pròpia xarxa, o per un component extern a la xarxa que a l’activar produeix errors en aquesta. En aquests casos és imprescindible l’anàlisi i la certificació d’una xarxa.

En definitiva, certificant una xarxa fem més rendible la nostra empresa i garantim el seu funcionament.

QUI HA DE FER LA CERTIFICACIÓ?

La verificació o certificació d’una xarxa d’àrea local ha de ser realitzada per personal qualificat per a això bé sigui per BICSI o l’ACP, tècnics especialistes o enginyers de Certificació.

PARÀMETRES COMPROVATS EN UNA CERTIFICACIÓ DE XARXA

La certificació comprova que la instal·lació compleixi amb els paràmetres especificats per l’estàndard TIA CAT 5, 5e, 6, 6a, etc. Que fa al·lusió a ANSI / TIA / EIA-568-B.2 (1), i que es descriuen a continuació:

Mapa del cablejat

Comprova que el mapa de cablejat coincideixi amb l’estàndard de comprovació de la instal·lació realitzada.

Longitud

La longitud en tots els parells del cable comprovat en funció a la mesura de propagació, si retard i la mitjana del valor NVP. Una estructura de cable de coure no podrà superar els 99m, i en el cas de FO dependrà del tipus de fibra utilitzada.

Perduda per inserció

També denominada ATENUACIÓ, comprova la pèrdua de senyal dels enllaços per la seva inserció.

Perduda per paradiafonia

S’especifica com NEXT i mesura la interferència que fa un parell sobre un altre en el mateix extrem proper. Comprova igual a igual amb els seus respectius propers aquesta interferència o inducció. Es mesura en el total de rang de freqüències.

Total de pèrdues de paradiafonia

Denominada PSNEXT, realitza una comprovació de com l’afecta a un parell la transmissió de dades combinada per la resta dels parells propers, per tant s’haurà de realitzar per a una amb els 8 parells que componen el cable. Es mesura en el total de rang de freqüències.

Pèrdua per paradiafonia a l'extrem proper par a par

FEXT mesura la interferència que un parell de fils a l’extrem llunyà causa sobre el parell de fils afectat en aquest mateix extrem. ELFEXT mesura la intensitat de la per diafonia a l’extrem remot relativa al senyal atenuada que arriba al final del cable. Es produeixen 24 parells de combinacions possibles que es comproven.

Total de pèrdues per paradiafonia a l'extrem proper (PSELFEXT)

El paràmetre ELFEXT és un paràmetre combinat que combina l’efecte del FEXT de tres parells respecte a un de sol, PSELFEXT realitzarà la suma de totes aquestes combinacions.

Pèrdua per retorn

La pèrdua de retorn (RETURN LOSS) mesura la pèrdua total d’energia reflectida en cada parell de fils. Es mesura en els dos extrems i en cada parell, i tot per al total de rang de freqüències.

Certificació de retard esbiaixat (delay skew)

Aquest paràmetre mostra la diferència en el retard de propagació entre els quatre parells. El parell amb el retard de propagació menor és la referència 0 del retard esbiaixat.

Calibratge i situ

És imprescindible realitzar el calibratge in situ de l’aparell de mesura abans de cada certificació, seguint les indicacions del fabricant.

Calibratge de l'aparell

L’aparell quan s’adquireix ha de portar un certificat de calibratge realitzat en fàbrica, el qual ens garanteix que ha estat comprovat en si mateix.

Documentació dels resultats

L’aparell emmagatzema el resultat de totes les proves realitzades i posteriorment poden ser lliurades al client.

Per què amb ADQA?

Scroll to Top