Avís privacitat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 ( RGPD) y la ley 3/2018 del 6/12/2018 (LOPD-GDD)

 

Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials dirigint-se exclusivament al destinatari esmentat en l’encapçalament. Els mateixos contenen informació reservada, que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest missatge per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-ho del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.

Les dades personals facilitades per vostè o per tercers seran tractats per ADQA (Aplicaciones y Desarrollo en Tecnologías de Información S.L., Ingeniería y Suministros Profesionales, S.L. Electronica de Consumo y Mantenimientos Informáticos, S.L) amb la finalitat de gestionar i mantenir els contactes i relacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb ADQA (Aplicaciones y Desarrollo en Tecnologías de Información S.L., Ingeniería y Suministros Profesionales, S.L. Electronica de Consumo y Mantenimientos Informáticos, S.L) Normalment, la base jurídica que legitima aquest tractament, serà el seu consentiment, l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seves dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres. Per a més informació sobre aquest tema, o per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigeixi una comunicació per escrit a info@adqa.com. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Així mateix, és responsabilitat seva comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguin virus informàtics, i en cas que els tinguessin eliminar-los.